Warunki najmu

Regulamin Wypożyczalni Samochodów i Motocykli AUTORENT

1 Najemcą pojazdów może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca stałe miejsce zameldowanie, posiadająca ważny dowód osobisty lub paszport i ważne prawo jazdy przynajmniej 2 lata honorowane w RP oraz wiek nie mniej niż 21 lat ( w przypadku pojazdów wyższej klasy wiek 25 lat ).
2 Wynajmujący pojazd zobowiązuje się używać go zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas okresu najmu Najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji pojazdu, tj. kontrola oświetlenia, poziomu oleju i płynów eksploatacyjnych, powietrza w ogumieniu.  W przypadku stwierdzenia braków, które mogą spowodować uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki
3 Wynajęty pojazd nie może być kierowany lub podnajmowany osobom trzecim nie wymienionym w umowie.
4

Wynajmujący wynajmuje pojazd na czas określony w umowie, przy czym nie krótszy niż 3 godziny. W przypadku przedłużenia okresu najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego o ponad 2 godziny naliczana jest kolejna doba najmu. Przedłużenie okresu najmu o kolejną dobę wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.

5 Telefoniczna informacja o opóźnieniu zwrotu pojazdu jest honorowana przez Wynajmującego tylko w przypadku dokonania takiego zgłoszenia przed upływem terminu najmu zawartego w umowie.
6 Godziny pracy wypożyczalni: poniedziałek – piątek godz. 9:00-17:00, sobota godz. 9:00-13:00
Wynajem lub zwrot pojazdu poza godzinami pracy Wypożyczalni jest dodatkowo płatny w wysokości:
poniedziałek-piątek: 6:00-9:00 – 40 zł, 17:00-20:00 – 40 zł, 20:00-6:00 – 150 zł,
sobota: 6:00-9:00 – 40 zł, 13:00-16:00 – 40 zł, 16:00-6:00 – 150 zł,
a także niedziele i święta – 150, 00 zł.
7 Najemca wpłaca kaucję za wynajęty pojazd w wysokości określonej w umowie.
8 Nielimitowany przebieg kilometrów nie dotyczy oferty weekendowej, gdzie obowiązuje limit do 300 km na cały weekend.  Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr 0,25 zł. Oferta WEEKEND dotyczy wynajmu pojazdu w okresie od piątku godz. 15:00 do poniedziałku godz. 9:00.
9 Opłatę za okres wynajmu pojazdu uiszcza się z góry wg stawek obowiązujących w dniu podpisania umowy o wynajem pojazdu.
Całkowite rozliczenie następuje po zwrocie pojazdu. Każda wpłata jest odnotowana w umowie najmu.
10 Najemca odbiera pojazd czysty, sprawny i zobowiązany jest do zwrotu w takim samym stanie.
Ewentualne czyszczenie odbędzie się na koszt Najemcy.
11 Najemca odbiera pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa i oddaje z pełnym zbiornikiem.
12 W razie awarii pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. Wynajmujący pojazd nie ponosi żadnych kosztów ubocznych związanych z awarią samochodu ( powrotny przejazd, hotel, straty zarobkowe, itp.). Wynajmujący zobowiązuje się podstawić inny pojazd w zamian za uszkodzony, który uległ awarii.
13 W przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu w wyniku włamania, kolizji, wypadku Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w najbliższej jednostce Policji i uzyskania na egzemplarzu umowy poświadczenia przez Policję o przyjęciu zgłoszenia oraz niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego. Wszystkie szkody nie zgłoszone na Policję Najemca będzie likwidował na koszt własny.
14 Najemca odpowiada materialnie w pełni wysokości za straty i szkody powstałe z jego winy wynikające z użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem i które nie są objęte ubezpieczeniem pojazdu (uszkodzenie silnika, zatankowanie niewłaściwego paliwa, przegrzanie silnika, uszkodzenie opon lub sprzęgła, szkody powstałe wskutek kolizji Najemcy będącego pod wpływem alkoholu lub innego, podobnie działającego środka odurzającego i itp. )
15 Najemca  za szkody ( typu zarysowania, uszkodzenia ogumienia, tapicerki, itp. ), powstałe z jego winy do odpowiada do wysokości wpłaconej kaucji.
16 W przypadku wyjazdu poza granicę RP Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego o tym fakcie przed wyjazdem tj. w czasie podpisywania umowy najmu lub co najmniej 1 dzień przed planowanym wyjazdem.
Za wyjazd poza granicę RP do kwoty za wynajem doliczana jest dodatkowo jednorazowa opłata w wysokości 150, 00 zł.
17 Nie zezwala się na wyjazd poza granice Unii Europejskiej.
18 Dodatkowe koszty takie jak: naprawy, holowanie, inne poza granicami RP, które nie obejmuje ubezpieczenie pojazdu pokrywa Najemca.
19 Wypożyczalnia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pojeździe, które zostały z niego skradzione, zagubione  lub zniszczone.
20 W przypadku szkody nie z winy Najemcy, Najemca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, zobowiązuje się jednak do zgłoszenia w Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprawcy w celu złożenia wszelkich potrzebnych dokumentów do likwidacji szkody.
21 W samochodach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i innych substancji oraz spożywania alkoholu!
22 Wszelkie spory jakie mogą powstać w wyniku realizacji umowy najmu rozstrzygane będą przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby wynajmującego.